1 – algemeen

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing op uitgebrachte offertes, aangegane overeenkomsten van huur en verhuur, verrichten van diensten en/of werkzaamheden, aangegaan door de stichting, thans geheten Stichting de Beaufort, en/of verbonden instellingen, hierna gezamenlijk aangeduid met: SdB. Dit inclusief leveranties etc. die tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven het eerder overeengekomene door of namens SdB worden verricht, en verhoudingen waarbij SdB gebruik van (een deel van) haar terreinen en/of faciliteiten anders dan krachtens huur toestaat. Als “verbonden” gelden instellingen die onder identieke directie staan en/of theater- en/of andere faciliteiten bezitten, waarover deze directie krachtens overeenkomst kan beschikken.

2 – offertes

SdB kan geheel vrijblijvend aan een wederpartij een optie op faciliteiten van SdB verlenen; de geldigheidsduur bedraagt 14 dagen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Opgaven, beschrijvingen, en overige informatie dienen ter globale aanduiding, en zijn voor details niet bindend. Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor SdB tot uitvoering van een gedeelte van de contractsomvang tegen een overeenkomstig gedeelte van de prijs; in afwijking van art.6:225 lid 2 BW bindt een op ondergeschikte punten van SdB’s aanbod afwijkende aanvaarding SdB niet, maar zullen partijen over de afwijking nader tot overeenstemming dienen te komen.Ingeval SdB in principe zou instemmen met het verrichten van een bepaalde prestatie in/bij het gehuurde door een door de opdrachtgever voorgedragen partij, is SdB daaraan slechts gehouden nadat tijdig vóór het definitief worden van de opdracht aan SdB, de aard, omvang, en condities van de prestatie door die partij rechtstreeks aan SdB zijn bevestigd, en schriftelijk door SdB zijn aanvaard. Opdrachten inclusief catering/verzorging, waarbij het aantal deelnemers voorlopig is opgegeven, worden slechts aanvaard onder de voorwaarde dat tenminste 5 werkdagen vóór het evenement het juiste aantal door de opdrachtgever (desgevraagd schriftelijk, bijv. per fax) aan SdB is meegedeeld.

3 – prijzen

Prijzen zijn inclusief zaalschoonmaakkosten en omzetbelasting, voorzover van toepassing. Prijzen voor catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij aan SdB opgegeven aantal personen. Hiervoor gelden de onder 5) vermelde betalingscondities.
Indien opdrachtgever niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers conform 2) slot, is SdB gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal personen te berekenen. Bij overeenkomsten die langer dan drie maanden na contract moeten worden uitgevoerd, is SdB gerechtigd onverhoopt opgetreden prijsstijgingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen, mits SdB aan de hand van gegevens van derden een prijsstijging van meer dan 10% documenteert. Voor gebruik van vleugel/piano, licht- of geluidsinstallaties en eventuele (dienst)ruimten en/of buitenterrein-gedeelten wordt een afzonderlijke vergoeding, eventueel met bijkomende kosten zoals stemkosten, uurloon technicus, en/of extra opruimkosten, in rekening gebracht.

4 – vooruitbetaling, waarborgsom

SdB kan verlangen dat een bedrag gelijk aan de verschuldigde huur, en bij samengestelde opdrachten gelijk aan huur plus 25% van de geraamde andere prestaties, vooruit wordt betaald als waarborgsom. Vorderingen op opdrachtgever wegens niet-nakoming, schade etc. kan SdB rechtens op de waarborgsom verhalen. Zodra de overeenkomst is geëindigd, en opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, wordt de waarborgsom door SdB verrekend resp. een eventueel saldo door SdB aan de opdrachtgever terugbetaald. Over de waarborgsom wordt geen rente betaald.

5 – betalingscondities

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen, zonder recht op korting, schuldvergelijking of opschorting. Onverhoopt uitstaande renten en kosten worden eerst op de betaling in mindering gebracht. SdB is gerechtigd tot berekening van vertragingsrente ad 1% per maand of gedeelte daarvan, ingaande 14 dagen na factuurdatum, over het uitstaande bedrag, en tevens van alle onverhoopt gerechtelijk en buitengerechtelijk te maken incassokosten.

6 – gebruik

De opdrachtgever is gehouden het gehuurde/de gebruikte faciliteiten slechts te gebruiken voor het doel waarvoor de overeenkomst is aangegaan, en dat daarbij aan SdB is meegedeeld. SdB is gerechtigd, zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden,zaken/diensten/activiteiten die daarbij niet werden vermeld resp. door SdB niet conform 2) uitdrukkelijk zijn aanvaard, en/of die in strijd zijn met openbare orde, goede zeden, aanwijzingen door bevoegde autoriteiten, regels ter voorkoming van (bos)brandgevaar, geluidsoverlast en verkeersveiligheid en toegankelijkheid op parkeerterrein/toegangsweg, te weigeren en/of te doen verwijderen. Niet toegestaan zijn het gebruik van confetti, en van rijst in de binnenruimten. De benodigde werkzaamheden/diensten zullen uitsluitend mogen worden uitgevoerd door staf/personen die SdB daarmee heeft belast. De opdrachtgever staat tegen-over SdB in voor alle personen die zich op zijn uitnodiging of anderszins wegens enige relatie met hem in of in de nabijheid van het door SdB verhuurde resp. ter beschikking gestelde bevinden. Hij is tegenover SdB aansprakelijk voor alle door hen resp. door/met zaken waarvoor zij wettelijk verantwoordelijk zijn, veroorzaakte schade/ overlast, hoe ook ontstaan, onverminderd de aanspraken die SdB op deze personen heeft. Ingeval van wangedrag van bovengenoemde(n), (dit ter beoordeling van SdB) is SdB te allen tijde bevoegd de toegang tot, c.q. hen het verdere verblijf in of nabij het gehuurde/gebruikte te ontzeggen, en hen zonodig daaruit/daarvan te (doen) verwijderen. Het is opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde/de in gebruik gegeven faciliteiten zonder schriftelijke toestemming van SdB geheel of gedeeltelijk aan anderen te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen. Mocht SdB zulk gebruik toestaan, dan blijft de opdrachtgever onverkort aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst en deze voorwaarden, inclusief door toegelaten derden; opdrachtgever moet die nakoming ook aan deze derde(n) opleggen.
Het is opdrachtgever of personen die zich op uitnodiging van of krachtens enige relatie met opdrachtgever in of in de nabijheid van de gehuurde/in gebruik gegeven faciliteiten bevinden, niet toegestaan dranken, eetwaren of andere consumptie- of genotsartikelen binnen het gebouw/op de terreinen te brengen, in voorraad te houden of te verkopen, tenzij deze zijn betrokken van SdB of SdB uitdrukkelijk schriftelijk toe-stemming heeft verleend. Het is opdrachtgever of de hiervoor genoemde personen eveneens niet toegestaan zodanig gebruik te maken van het gehuurde/de in gebruik gegeven facilitei-ten, dat naar het oordeel van SdB daardoor hinder, gevaar, schade of geluidsoverlast kan ontstaan. Aanwijzingen/oor-delen van namens SdB dienstdoende staf gelden daarbij als die van SdB.

7 – annulering

Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden resp. te worden bevestigd. Aan een mondelinge annulering kunnen geen rechten ontleend worden. Bij annulering door de opdrachtgever van een gesloten overeenkomst/aanvaarde offerte, is hij zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, gehouden tot betaling aan SdB van een vergoeding als volgt. Bij annulering:
– drie maanden of meer vóór datum evenement: de zaalhuur, zonder vergoeding voor de overeengekomen resp. geraamde overige prestaties.
– vijf weken of langer voor datum evenement: de zaalhuur plus 10% van de overeengekomen resp. geraamde overige prestaties.
– minder dan vijf maar meer dan twee weken voor datum evenement: de zaalhuur plus 40% van de overeengekomen resp. geraamde overige prestaties.
– twee weken tot 7 dagen vóór datum evenement: de zaalhuur plus 60% van de overeengekomen resp. geraamde overige prestaties.
– 7 t/m 2 dagen vóór datum evenement: de zaalhuur plus 75 % van de overeengekomen of geraamde overige prestaties.
– minder dan 2 dagen vóór of op de uitvoeringsdatum van het evenement: de zaalhuur plus 100% van de overeengekomen resp. geraamde overige prestaties. Ingeval ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst niet voorziene oorzaken, overmachtsomstandigheden, niet door SdB zelf beheersbare technische redenen, wijzigingen in voorschriften van bevoegde autoriteiten, wanprestatie van/overmacht bij onderaannemers van SdB, o.d., de uitvoering van de overeenkomst beletten of ernstig bemoeilijken, is SdB bevoegd de overeenkomst te annuleren, onder terugbetaling aan de opdrachtgever van het terzake betaalde; SdB zal zich in dat geval inzetten om opdrachtgever te assisteren bij het vinden van een passende vervangende ruimte/ andere datum. Annulering door SdB geeft de wederpartij geen recht op vergoeding van schade.

8 – aansprakelijkheid

SdB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van de opdrachtgever of van personen die zich op zijn uitnodiging of krachtens enige relatie tot hem op of in de nabijheid van door SdB verhuurde resp. in gebruik gegeven ruimten/terreinen bevinden of gebruik maken van door SdB verschafte faciliteiten, ten gevolge letsel of van diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen/gebruikte goederen, tenzij dit/deze het gevolg is van opzet of grove schuld van SdB of personen waarvan SdB zich bedient. De opdrachtgever verplicht zich jegens SdB om als goed huisvader (en ingeval van instrumenten/installaties, een kundig en zorgzaam gebruiker) te zorgen voor alle zaken die hem door SdB zijn verhuurd of anderszins ter beschikking gesteld, en deze na afloop van de overeenkomst in dezelfde staat als waarin hij ze ontving, weer aan SdB ter beschikking te stellen. Hij is aansprakelijk voor alle schade aan deze zaken, die is ontstaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst of op enig ander moment waarop deze zaken aan de opdrachtgever ter beschikking stonden.

9 – jurisdictie

Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten en offertes waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen indien partijen in overleg niet tot een oplossing zouden komen, worden beslist conform de regels van nederlands recht waarbij bij uit-sluiting bevoegd is de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van SdB, onverminderd de bevoegdheid van SdB om het geschil te doen beslechten door de rechter die bij gebreke van deze bepaling bevoegd zou zijn.